СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

СНЦ „Местна инициативна група Тервел – Крушари“ обявява за обществено обсъждане проект на промени в Стратегия за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) на територията на общините Тервел – Крушари, в изпълнение на Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-153/21.10.2016 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Проект на Заявление за промяна на Стратегията с нанесените промени,  е публикувано на интернет страницата на МИГ – Тервел -Крушари, с адрес: www.mig-tk.org, в раздел ИНФО ВОМР „Стратегия ”.

Предложения и коментари по публикувания Проект за промени в Стратегията за водено общностите местно развитие, могат да се изпращат в срок до 12:00 ч. на 23.01.2023г. на следната електронна поща: migtk@abv.bg

Предложенията и коментарите следва да бъдат представени в свободен текст в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат .doc или .docx, а не да бъдат сканирани.

ОТ УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Back to top button