Ден: 04.01.2023

  • Обява за трети прием

    на проектни предложения в ИСУН процедура № BG06RDNP001-598 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по  Подмярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 г.   Условия за кандидатстване подмярка 6.4 Документи за попълване при кандидатстване М6.4 Докумунти за информация при…

    Прочетете още »
Back to top button