Обява за трети прием

на проектни предложения в ИСУН процедура № BG06RDNP001-598 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по  Подмярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 г.  

Условия за кандидатстване подмярка 6.4

Документи за попълване при кандидатстване М6.4

Докумунти за информация при кандидатстване М6.4

Документи за информация при изпълнение М6.4

Обява М6.4

Back to top button