КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПОДМЯРКА 6.4
Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности


СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

ОТНОСНО

 ОБЯВА ЗА ТРЕТИ ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-598 ПО ПОДМЯРКА

 6.4„Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

Уведомяваме Ви, че на основание взето Решение на 09.02.2023 г. на УС на МИГ Тервел-Крушари, е удължен крайният срок за прием на проекти по процедура № BG06RDNP001-598 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по  Подмярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ до 31.03.2023 г. и е увеличен финансовия ресурс на 79577,01 лв.

Условия за кандидатстване подмярка 6.4 от 09.02.2023 (Изтегли)

Обява 6.4 от 09.02.2023 г.(Изтегли)

Публикувано 13.02.2023г.

ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА МИГ

Back to top button