Месец: март 2023

 • СЪОБЩЕНИЕ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ СРОКА ЗА ПРИЕМ

  По Подмярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА На основание Решения на Управителния съвет на МИГ Тервел-Крушари от 11.02.2022г. Решение от 09.02.2023г.  Решение от 28.03.2023г. и Заповед №45/11.02.2022г., Заповед №56/09.02.2023г. и Заповед №58/28.03.2023г., във връзка с чл.62, т.4 от  Наредба №22/14.12.2015 г. на МЗХ и…

  Прочетете още »
 • СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

  Във връзка с предстоящия прием на проектни предложения по Подмярка 19.7.6 „Подкрепа  за поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство в територията„ прием 2023 г. към Стратегията за Водено от общностите местно развитие,  МИГ-ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ публикува за обществено обсъждане насоки за кандидатстване по процедура за подбор на проектни предложения с…

  Прочетете още »
 • Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Тервел – Крушари” подписа Административен договор

  Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Тервел – Крушари” подписа Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №  РД 50-64 от 21.03.2023 г.  за реализиране на проект „Подготовка на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ Тервел-Крушари 2023-2027 г.“; по Процедура № BG06RDNP001-19.610 по подмярка 19.1…

  Прочетете още »
Back to top button