Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Тервел – Крушари” подписа Административен договор

Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Тервел – Крушари” подписа Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №  РД 50-64 от 21.03.2023 г.  за реализиране на проект „Подготовка на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ Тервел-Крушари 2023-2027 г.“; по Процедура № BG06RDNP001-19.610 по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка „Водено от общностите местно развитие” от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

               Проект „Подготовка на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ Тервел-Крушари 2023-2027“ обхваща комплекс от подготвителни дейности, посредством които ще се популяризира процеса на разработване на СВОМР, и има за цел разработване на третата Стратегията за ВОМР на МИГ. Проектът е насочен към стимулиране и подобряване на потенциала за местното развитие на територията, като се разчита на опита придобит при изпълнението на предходните две стратегии, собствената инициатива, уменията на местните общности и екипа на МИГ. Процесът при разработването на СВОМР обхваща интегриращи се дейности, които са взаимно обвързани и насочени към местните общности, за да могат те сами да определят приоритети си за развитие.

Цели:

1) Информираност на местното население относно възможността за финансиране на стратегията на МИГ .

2) Придобиване на умения и създаване на капацитет за функциониране на МИГ през периода от 2023 до 2027 г.;

3) Включване на местното население в разработването и бъдещото прилагане на СВОМР ;

4) Извършване на проучване и анализиране на нуждите, потребностите и възможностите на територията.

5) Разработване на СВОМР на територията на МИГ , финансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове;

За постигане на гореописаните целите ще бъдат изпълнени следните дейности :

I. Популяризиране на процеса на разработване на СВОМР на територията на МИГ чрез;

Поддейност 1. Изготвяне и разпространение на информационни материали:

Поддейност 2. Подготовка и провеждане на работни срещи, информационни семинари, конференции и публични обсъждания.

II. Обучение на местни лидери и заинтересовани страни и Екипа на МИГ:

III. Проучвания и анализи на територията на МИГ Тервел – Крушари за целите на

IV. Подготовка на стратегия за ВОМР, включително консултиране на местната общност във връзка с подготовката на стратегията;

V. Координация на изпълнението на подготвителните дейности при разработване на Стратегията

  • Общата стойност на №  РД 50-64 от 21.03.2023 г.   възлиза на 48 777.67 лв. – 100% безвъзмездна финансова помощ, от които:
  • европейско съфинансиране 90% – 43899,90 лв. и
  • национално съфинансиране 10% –  4 877,77 лв.
  • Крайният срок за изпълнение на проектните дейности е 21.09.2023 г.

Разчитаме на активното участие на местната общност в подготовката на новата стратегия,

за да можете да реализирате вашите проектни идеи с финансиране от европейските фондове.

Предложенията и препоръките си може да адресирате към СНЦ „МИГ  Тервел – Крушари”:

      Гр.Тервел – 9450, ул.” Цар Калоян” № 11,  email: migtk@abv.bg

Инфо проект 19.1 ( Изтегли )

Back to top button