СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Във връзка с предстоящия прием на проектни предложения по Подмярка 19.7.6 „Подкрепа  за поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство в територията„ прием 2023 г. към Стратегията за Водено от общностите местно развитие,  МИГ-ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ публикува за обществено обсъждане насоки за кандидатстване по процедура за подбор на проектни предложения с планирани индикативни срокове

Първи прием: Начало: 10.05.2023 г./ Краен срок 30.06.2023 г. 17.30  часа.

Следващи приеми да се обявят при наличие на остатъчен финансов ресурс.

Целта на подмярка 19.7.6  е да посрещне нуждите на местните общности за съхраняване и популяризиране на местната идентичност посредством културното и природно наследство. Важна цел на мярката е да създаде условия за опознаването и оценяването на собствената територия, което е предпоставка за постигането на устойчива общност в дългосрочен план.
Проектните предложения ще се подават електронно чрез  Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020), с използването на квалифициран електронен подпис(КЕП).

Проектът на Насоки за кандидатстване, включващ Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях се публикуват на основание чл. 26, ал. 4 от Закона за управление на средства от структурните и инвестиционните фондове.

Писмени предложения и коментари по проекта на насоките могат да се изпращат в срок до 03.04.2023 г. 17:30 часа на електронна поща: migtk@abv.bg или https://eumis2020.government.bg/  на страницата на процедурата Направените предложения ще бъдат взети предвид при изготвяне на окончателния вариант на Насоките за кандидатстване, които ще бъдат качени в ИСУН като част от Процедурата за прием на проектни предложения по Подмярка 19.7.6 „Подкрепа  за поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство в територията

Обява за кандидатстване по 19.7.6

Условия за кандидатстване по 19.7.6

Документи за попълване при кандидатстване

Документи за информация при кандидатстване

Документи за информация при изпълнение

Back to top button