СЪОБЩЕНИЕ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ СРОКА ЗА ПРИЕМ

По Подмярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

На основание Решения на Управителния съвет на МИГ Тервел-Крушари от 11.02.2022г. Решение от 09.02.2023г.  Решение от 28.03.2023г. и Заповед №45/11.02.2022г., Заповед №56/09.02.2023г. и Заповед №58/28.03.2023г., във връзка с чл.62, т.4 от  Наредба №22/14.12.2015 г. на МЗХ и Стратегията за ВОМР на МИГ „Тервел-Крушари” и на основание чл.11, ал.5, т.2 от  ПМС 162 от 5 юли 2016 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020г.

СНЦ “МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ” удължава с 28 дни срокът на трети  прием по Процедура за прием в ИСУН №BG06RDNP001-19.598  Подмярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ към Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ.

Трети прием:

Начало: 04.01.2023 г./ Краен срок: 28.04.2023 г. 17:30 часа.

От Управителния съвет

Съобщение 6.4 Удължен срок трети прием 2023 до 28.04.2023 (Изтегли)

Back to top button