Месец: април 2023

  • СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

    Във връзка с предстоящия прием на проектни предложения на МИГ Тервел – Крушари по Подмярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” прием 2023 г. към Стратегията за Водено от общностите местно развитие,  МИГ-ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ публикува за обществено обсъждане насоки за кандидатстване по процедура за…

    Прочетете още »
Back to top button