СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Във връзка с предстоящия прием на проектни предложения на МИГ Тервел – Крушари по Подмярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” прием 2023 г. към Стратегията за Водено от общностите местно развитие,  МИГ-ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ публикува за обществено обсъждане насоки за кандидатстване по процедура за подбор на проектни предложения с планирани индикативни срокове

Първи прием: Начало: 22.05.2023 г./ Краен срок 21.07.2023 г. 17.30  часа.

Следващи приеми да се обявят при наличие на остатъчен финансов ресурс.

Целта на подмярка 7.2. е чрез предоставяне на инвестиции и реализирането на проетите да се ограничи обезлюдяването на територията, намаляване на риска от социално изключване и подобряване на качеството на живот. Инвестициите по мярката целят:

  • Да се подобри привлекателността на средата за живот в населените места на територията на МИГ;
  • Да се подобри достъпа на населението на територията до културни, спортни и свързани със свободното време и отдиха услуги;
  • Да се подобри достъпа на населението от територията до социални и образователни услуги;

Проектните предложения ще се подават електронно чрез  Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020), с използването на квалифициран електронен подпис(КЕП).

Проектът на Насоки за кандидатстване, включващ Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях се публикуват на основание чл. 26, ал. 4 от Закона за управление на средства от структурните и инвестиционните фондове.

Писмени предложения и коментари по проекта на насоките могат да се изпращат в срок до 09.04.2023 г. 17:30 часа на електронна поща: migtk@abv.bg или https://eumis2020.government.bg/  на страницата на процедурата Направените предложения ще бъдат взети предвид при изготвяне на окончателния вариант на Насоките за кандидатстване, които ще бъдат качени в ИСУН като част от Процедурата за прием на проектни предложения по Подмярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”

Обява за кандидатстване по 7.2

Указания за кандидатстване по 7.2

Документи за попълване при кандидатстване

Документи за информация при кандидатстване

Документи за информация при изпълнение

Back to top button