Покана за информационни срещи

Уважаеми жители на общините Тервел и Крушари, уважаеми партньори, представители на местната власт, образованието, културата, нестопанския сектор и местния бизнес от територията на СНЦ „МИГ Тервел – Крушари

КАНИМ ВИ ДА ВЗЕМЕТЕ УЧАСТИЕ В ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ,

свързани с „Изработване на стратегия за Водено от общностите местно развитие на сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Тервел -Крушари“ 2023-2027 г.  в изпълнение на Административен договор РД 50-64 от 21.03.2023. по подмярка 19.1. „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

Процесът при разработването на СВОМР обхваща интегриращи се дейности, които са взаимно обвързани и насочени към местните общности, за да могат те сами да определят приоритети си за развитие.

СРЕЩИТЕ ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ, КАКТО СЛЕДВА:

  • на 18.05.2023 г. от 18,00 ч. в Кметството на с. Коларци, общ.Тервел;
  • на 19.05.2023 г. от 18,00 ч. в Кметството на с. Нова Камена, общ.Тервел;
  • на 23.05.2023 г. от 18,00 ч. в Кметството на с. Зърнево, общ. Тервел;
  • на 25.05.2023 г. от 10,30 ч. в Читалището на с. Коритен, общ. Крушари;
  • на 26.05.2023 г. от 11,00 ч. в Заседателната зала на Регионален музей гр.Тервел;
  • на 29.05.2023 г. от 10,30 ч. в Читалището на с.Крушари, общ.Крушари;
  • на 30.05.2023 г. от 10,30 ч. в Къша за гости „Хан Телериг“ с.Телериг, общ.Крушари

РАЗЧИТАМЕ НА АКТИВНОТО ВИ УЧАСТИЕ В ПОДГОТОВКАТА НА НОВАТА СТРАТЕГИЯ, ЗА ДА МОЖЕТЕ ДА РЕАЛИЗИРАТЕ ВАШИТЕ ПРОЕКТНИ ИДЕИ

С ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ,

ЗАЩОТО ЗАЕДНО МОЖЕМ ПОВЕЧЕ!

Предложенията и препоръките си може да адресирате и към

СНЦ МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ

гр. Тервел, ул. „Цар Калоян” № 11, ет 2, тел/факс: 0887468828, migtk@abv.bg

Back to top button