КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПОДМЯРКА 19.7.6
Подмярка 19.7.6 „Подкрепа за поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство в територията „ прием 2023г.

СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

ОТНОСНО

 ОБЯВА ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001- 19.761

 ПО ПОДМЯРКА

Подмярка 19.7.6 „Подкрепа  за поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство в територията„ прием 2023г. Уведомяваме Ви, че на основание взето Решение на Управителния съвет на СНЦ “МИГ Тервел-Крушари”  от 22.03.2023г. и  Заповед №57/22.03.2023г. , във връзка с чл.62, т.4 от  Наредба №22/14.12.2015г. на МЗХ, и в изпълнение на Стратегията за ВОМР на МИГ „Тервел-Крушари”

на 22.05.2023 г. стартира процедура за прием на проекти с краен срок 21.07.2023 г.  и с  финансовия ресурс на БФП  66 800,00 лв..

Обява 19.7.6 от 22.05.2023 г.(Изтегли)

Указания по подмярка 19.7.6 от 22.05.2023 (Изтегли)

Back to top button