КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПОДМЯРКА 7.2
Подмярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” прием 2023г.

СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

ОТНОСНО

 ОБЯВА ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001- 762

 ПО ПОДМЯРКА

7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” прием 2023г.

Уведомяваме Ви, че на основание взето Решение на Управителния съвет на СНЦ “МИГ Тервел-Крушари”  от 30.03.2023 г. , и Заповед №59 от 30.03.2023 г във връзка с чл.62, т.4 от  Наредба №22/14.12.2015г. на МЗХ  и в изпълнение на Стратегията за ВОМР на МИГ „Тервел-Крушари”

на 22.05.2023 г. стартира процедура за прием на проекти с краен срок 21.07.2023 г.  и с  финансовия ресурс на БФП  41 000,00 лв.

Обява 7.2 от 22.05.2023 г.(Изтегли)

Указания по подмярка 7.2 от 22.05.2023 (Изтегли)

Back to top button