СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЧЕТВЪРТИ ПРИЕМ

По Подмярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ по Процедура №BG06RDNP001-19-598

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

На основание Решения на Управителния съвет на МИГ Тервел-Крушари от 09.06.2023 г. и Заповед №60/09.06.2023г., във връзка с чл.62, т.4 от  Наредба №22/14.12.2015 г. на МЗХ и Стратегията за ВОМР на МИГ „Тервел-Крушари” и на основание чл.11, ал.5, т.2 от  ПМС 162 от 5 юли 2016 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020г.

При наличие на неусвоен остатъчен финансов ресурс по Процедура №BG06RDNP001-19-598  Подмярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, МИГ – Тервел – Крушари отваря четвърти прием по    мярката с нов срок за кандидатстване с проектни предложения и актуализиран финансов ресурс.

Условия за кандидатстване подмярка 6.4

Документи за попълване при кандидатстване М6.4

Докумунти за информация при кандидатстване М6.4

Документи за информация при изпълнение М6.4

Обява М6.4

Съобщение М6.4

Начало на прием – 19.06.2023 г.

Краен срок за кандидатстване – 31.08.2023 г. 17,30 часа.

Финансов ресурс  на приема – 37 600,00 лв.

От Управителния съвет

Back to top button