СЪОБЩЕНИЕ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ СРОКА ЗА ПРИЕМ

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

На основание Решения на Управителния съвет на МИГ Тервел-Крушари от 19.07.2023г. и Заповед №61/19.07.2023г., във връзка с чл.62, т.4 от  Наредба №22/14.12.2015 г. на МЗХ и Стратегията за ВОМР на МИГ „Тервел-Крушари” и на основание чл.11, ал.5, т.2 от  ПМС 162 от 5 юли 2016 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020г.

СНЦ “МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ” удължава с 40 дни срокът на  прием по

1. Процедура №BG06RDNP001-19-761  Подмярка 19.7.6 “Подкрепа  за поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство в територията”  прием 2023 г.,

2. Процедура №BG06RDNP001-19-762    Подмярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” прием 2023 г.

Начало: 22.05.2023 г./ Краен срок: 31.08.2023 г. 17:30 часа.

От Управителния съвет

Back to top button