Месец: август 2023

 • Европейският земеделски фонд за развитие на селските раиони. Европа инвестира в селските райони.

  Проект „Подготовка на стратегия за водено от общноститеместно развитие наМИГ Тервел-Крушари 2023-2027 г.“поПодмярка 19.1. ,,Помощ за подготвителни дейност и“ на мярка 19„Водено отобщностите местно развитие“от ПРСР 2014 – 2020 г. Цел: Проект „Подготовка на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГТервел-Крушари 2023-2027″ има за цел разработване на третата…

  Прочетете още »
 • ПОКАНА 

  ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ ЗА УЧАСТИЕ В ОБУЧЕНИЕ НА представители на заинтересованите страни по сектори – от публичният и нестопанският сектор, земеделските стопани и бизнеса. Дейността включва и обучение на членовете от Екипа на МИГ, местните лидери, членове от Общото събрание и Управителния съвет за прилагането на многофондова Стратегия Дата…

  Прочетете още »
 • П О К А Н А

  ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МИГ TЕРВЕЛ-КРУШАРИ ПО ПРОЕКТ ФИНАНСИРАН ПО ПОДМЯРКА 19.1 „ ПОМОЩ ЗА ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ” НА МЯРКА 19 „ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ” ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2023-2027 Г. До представителите на местните заинтересовани страни: местна…

  Прочетете още »
 • ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ

  На основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и чл.37, ал.1 от Устава на МИГ Тервел –   Крушари,  и във връзка с взето Решение на УС от 11 Август 2023 г. се свикано Общо събрание на Сдружение МИГ Тервел – Крушари, което ще се състои  на 04 септември 2023 г. от 17.00 ч. в залата на Община Тервел…

  Прочетете още »
Back to top button