ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ

На основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и чл.37, ал.1 от Устава на МИГ Тервел –   Крушари,  и във връзка с взето Решение на УС от 11 Август 2023 г. се свикано Общо събрание на Сдружение МИГ Тервел – Крушари, което ще се състои  на 04 септември 2023 г. от 17.00 ч. в залата на Община Тервел при следния дневен ред:

  1. Приемане на нови членове в ОС на МИГ на основание чл.22 от Устава и освобождаване от членство;
  2. Одобрение ва новата СВОМР за периода 2023-2027 г. преди внасяне за одобрение от УО на СПРЗСР 2023 – 2027 г.
  3. Други

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, общото събрание ще се проведе същия ден от 18.00 ч., на същото място и при същия дневен ред.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на членовете на сдружението  на електронната страница на МИГ Тервел-Крушари http://www.mig-tk.org/bg/.

Back to top button