П О К А Н А

ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МИГ TЕРВЕЛ-КРУШАРИ ПО ПРОЕКТ ФИНАНСИРАН ПО ПОДМЯРКА 19.1 „ ПОМОЩ ЗА ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ” НА МЯРКА 19 „ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ” ОТ
ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2023-2027 Г.

До представителите на местните заинтересовани страни: местна власт, земеделски стопани,  микропреприятия, малки и средни предприятия,
НПО, уязвими групи, общности на малцинства, читалища, клубове и др.

В периода от 30 до 31 август 2023 г. ще се проведат срещи за  обществено обсъждане на Стратегията за водено от общностите местно развитие (ВОМР) на МИГ Тервел-Крушари за периода 2023-2027 г., както следва:

 • за населението на община Крушари – на 30 август (сряда) от 10:00 – в залата на Общ. Крушари;
 • за населението на община Тервел – на 31 август (четвъртък) от 11:00 – в залата на Общ. Тервел.

Основна цел на Стратегията за ВОМР:  Да се повиши конкурентоспособността на местните икономики и възможностите за създаване на местен бизнес; да се подобрят условията за живот и да се насърчи социалното приобщаване и намаляване на бедността на територията на общините Тервел и Крушари.

Операциите, включени в стратегията за ВОМР отговарят на местните потребности:

 •  да създават и запазват заетост за местното население;
 •  да са в полза на местния бизнес;
 •  да въвеждат иновации;
 •  да водят до подобряване на условията за живот (включително дейности, подкрепящи създаването на интелигентни селища) и на състоянието на околната среща;
 • да водят до социално приобщаване и подобряване на социалните услуги на територията;
 • да водят до подобряване на качеството на живот.

Период на действие и етапи на изпълнение на Стратегията за ВОМР: Стратегията се разработва за период до 2027 г.

Финансиране на Стратегията за ВОМР: Със Стратегията ще се кандидатства за финансиране от:

 • Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони,
 • Европейския фонд за регионално развитие и
 • Европейския социален фонд, чрез:
 • Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони;
 • Програма „Околна среда”;
 • Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията”;
 • Програма „Развитие на човешките ресурси”

Финансовата помощ, предоставяна за одобрени стратегии за ВОМР е безвъзмездна и е предназначена за дейности, които допринасят за постигане на целите на подхода  ВОМР на територията на общините Тервел и Крушари.

Кандидатстване с проекти към Стратегията за ВОМР: С предоставените за реализиране на Стратегията средства ще се подпомогнат проекти по избраните в нея мерки по.

ПРОГРАМА „КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ И ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА”

 2021 – 2027

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО:

ПРИОРИТЕТ 1: Иновации и растеж.

ПРИОРИТЕТ 2: Кръгова икономика

Приоритет 2, Специфична цел „Насърчаване на прехода към кръгова и ресурсоефективна икономика“: Индикативни дейности

ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА” 2021 – 2027

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО:

ПРИОРИТЕТ 2: Отпадъци

Специфична цел: Насърчаване на прехода към кръгова и основаваща се на ефективно използване на ресурсите икономика.

ПРИОРИТЕТ 3: Биологично разнообразие градските райони, и намаляване на всички форми на замърсяване.

Специфична цел: Подобряване на защитата и опазването на природата, биологичното разнообразие и екологосъобразната инфраструктура. 

ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2021 – 2027

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО:

ПРИОРИТЕТ 1: Насърчаване на заетостта и развитието на умения

Специфична цел 1: Подобряване на достъпа до трудова заетост и мерки за активизиране за всички лица, търсещи работа, и най-вече за младите хора, по-специално чрез изпълнението на гаранцията за младежта, за дългосрочно безработните и групите в неравностойно положение на пазара на труда и за неактивните лица, както и чрез насърчаване на самостоятелната заетост и социалната икономика.

Специфична цел 4: Насърчаване на адаптирането на работниците, предприятията и предприемачите към промените, на активен живот за възрастните хора и остаряване в добро здраве, както и на здравословна и добре приспособена работна среда, която отчита рисковете за здравето.

ПРИОРИТЕТ 2: Социално включване и равни възможности

Специфична цел 2: Насърчаване на социално-икономическата интеграция на маргинализираните общности като ромите.

ПРИОРИТЕТ 3: Насърчаване на младежката заетост

Специфична цел 1: Подобряване на достъпа до трудова заетост и мерки за активизиране за всички лица, търсещи работа, и най-вече за младите хора, по-специално чрез изпълнението на гаранцията за младежта, за дългосрочно безработните и групите в неравностойно положение на пазара на труда и за неактивните лица, както и чрез насърчаване на самостоятелната заетост и социалната икономика.

СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НАЗЕМЕДЕЛИЕТО И СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

 2023 – 2027

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО:

 1. Допустими дейности, които са избрани в СПРЗСР 2023 – 2027 г., в изключение на интервенциите, по които се предвиждат плащания на площ;
 2. Инвестиции в земеделските стопанства;
 3. Инвестиции за преработка на селскостопански продукти;
 4. Инвестиции за неселскостопански дейности в селските райони;
 5. Инвестиции в дигитализация на земеделски стопанства;
 6. Инвестиции в основни услуги и дребна по мащаби инфраструктура в селските райони;
 7. Сътрудничество

Проектът на Стратегия за ВОМР на МИГ Тервел-Крушари е на разположение на интересуващите се:

 • в гр. Тервел – офиса на МИГ Тервел – Крушари и
 • в с.Крушари –  ст. 307 на Община Крушари (при Димитрина Желева).

Всички заинтересовани са поканени да се запознаят със Стратегията за ВОМР на МИГ Тервел-Крушари и да участват в общественото обсъждане.

От Управителния съвет на МИГ Тервел-Крушари

ПРОЕКТЪТ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ –
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Обявата (Изтегли)

Back to top button