ПОКАНА 

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ ЗА УЧАСТИЕ В ОБУЧЕНИЕ НА

представители на заинтересованите страни по сектори – от публичният и нестопанският сектор, земеделските стопани и бизнеса.

Дейността включва и обучение на членовете от Екипа на МИГ, местните лидери, членове от Общото събрание и Управителния съвет за прилагането на многофондова Стратегия

Дата и час на събитието01.09.2023г. – в заседателната зала на община Тервел; 04.09.2023 г.  – в заседателната зала на община Крушари; 05.09.2023 г. – в заседателната зала на общински съвет гр. Тервел; 08.09.2023 г. – в заседателната зала на общински съвет гр. Тервел;  
ЛекторИво Иванов Стоянка Иванова
Цели на събитието Целта е чрез обученията да се предостави информация, да се придобият знания и умения за прилагане на мерки от идентифицираните за включване в стратегията мерки от структурни и инвестиционни фондове, както и за прилагането им в изпълнение на Стратегията в периода 2023-2027 година.  
ВремеТема
10:00 – 11:00Указания към МИГ за изискванията към подготовката на СВОМР.
11:00 – 11:45Процес на участие на общността в подготовката на Стратегията
11:45 – 12:30Резюме от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на МИГ – за периода 2023-2027г.
12:30 – 13:30Интелигентни селища Колективни инвестиции Социално земеделие Иновативност на стратегия за ВОМР
13:30 – 14:00Обяд
14:00 – 14:30Мерки включени в Стратегията от  Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони 2023-2027г.
14:30 – 14:45Кафе-пауза
14:45 – 15:45Мерки от Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027г.
15:45 – 16:45Възможности за финансиране от Програма „Околна среда” 2021-2027г.
16:45 – 17:00Обобщение Дискусия

Телефон за контакти: 0887469928

email: migtk@abv.bg

Back to top button