Европейският земеделски фонд за развитие на селските раиони. Европа инвестира в селските райони.

Проект „Подготовка на стратегия за водено от общностите
местно развитие на
МИГ Тервел-Крушари 2023-2027 г.“
по
Подмярка 19.1. ,,Помощ за подготвителни дейност и“ на мярка 19„Водено от
общностите местно развитие“
от ПРСР 2014 – 2020 г.

Цел: Проект „Подготовка на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ
Тервел-Крушари 2023-2027″ има за цел разработване на третата Стратегията за ВОМР
на МИГ. Проектът е насочен към стимулиране и подобряване на потенциала за местното
развитие на територията, като се разчита на опита придобит при изпълнението на
предходните две стратегии, собствената инициатива, уменията на местните общности
и екипа на МИГ. Процесът при разработването на СВОМР обхваща интегриращи се
дейности, които са взаимно обвързани и насочени към местните общности, за да могат
те сами да определят приоритети си за развитие.

МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ ВИ КАНИ НА:

предстоящата КОНФЕРЕНЦИЯ за представяне на проучванията
и анализите
свързани с подготовка на стратегия за водено от общностите
местно развитие на
МИГ Тервел-Крушари 2023-2027
на 04.08.2023 г. От 17:00 часа в заседателната зала на община
Тервел

РАЗЧИТАМЕ НА АКТИВНОТО ВИ УЧАСТИЕ В ПОДГОТОВКАТА НА НОВАТА СТРАТЕГИЯ,
ЗА ДА МОЖЕТЕ ДА РЕАЛИЗИРАТЕ ВАШИТЕ ПРОЕКТНИ ИДЕИ
С ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ, ЗАЩОТО
ЗАЕДНО МОЖЕМ ПОВЕЧЕ!


Предложенията и препоръките си може да адресирате към СНЦ МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ
гр. Тервел, ул. ,,Цар Калоян“ № 11, ет 2, тел/факс: 0887468828, migtk@abv.bg.
Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
№ РД 50-64 от 21.03.2023 г.


Стойност на проекта – 48 777.67 лв. -100% безвъзмездна финансова помощ, от които:.
Европейско финансиране : 43 899,90 лв. – 90%
Национално съфинансиране: 4 877,77 лв. -10%
Срок на изпълнение: 21.03.2023 – 21.09.2023

Обявата тук (Виж)

Back to top button