Ден: 20.11.2023

 • СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ВТОРИ ПРИЕМ

  По Подмярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” по Процедура №BG06RDNP001-19-762 ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА На основание Решения на Управителния съвет на МИГ Тервел-Крушари от 07.11.2023 г. и Заповед №67/10.11.2023 г., във връзка с чл.62, т.4 от  Наредба №22/14.12.2015 г. на МЗХ…

  Прочетете още »
 • СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ПЕТИ ПРИЕМ

  По Подмярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ по Процедура №BG06RDNP001-19-598 ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА На основание Решения на Управителния съвет на МИГ Тервел-Крушари от 07.11.2023 г. и Заповед №67/10.11.2023 г., във връзка с чл.62, т.4 от  Наредба №22/14.12.2015 г. на МЗХ и Стратегията за ВОМР на МИГ „Тервел-Крушари”…

  Прочетете още »
 • СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ПЕТИ ПРИЕМ

  По Подмярка 4.1. „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ по Процедура №BG06RDNP001-19-547 ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА На основание Решения на Управителния съвет на МИГ Тервел-Крушари от 07.11.2023 г. и Заповед №67/10.11.2023 г., във връзка с чл.62, т.4 от  Наредба №22/14.12.2015 г. на МЗХ и Стратегията за ВОМР на МИГ „Тервел-Крушари”…

  Прочетете още »
Back to top button