СЪОБЩЕНИЕ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ СРОКА ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО

Процедура за подбор на проектни предложения в ИСУН 2020 № BG06RDNP001-19-547 МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ, Подмярка 4.1. Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства към Стратегията за ВОМР и

Процедура за подбор на проектни предложения в ИСУН 2020 № BG06RDNP001 -19-598 на МИГ Тервел – Крушари Подмярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ към Стратегията за ВОМР

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

На основание Решения на Управителния съвет на МИГ Тервел-Крушари от 12.01.2024г. и Заповед №68/12.01.2024 г., във връзка с чл.62, т.4 от  Наредба №22/14.12.2015 г. на МЗХ,  Стратегията за ВОМР на МИГ „Тервел-Крушари” и на основание чл.11, ал.5, т.2 от  ПМС 162 от 5 юли 2016 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020г.

СНЦ “МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ” удължава със 60 календарни дни сроковете за  прием на проектни предложения по:

1. Процедура за подбор на проектни предложения в ИСУН 2020 № BG06RDNP001-19-547 МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ, Подмярка 4.1. «Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства» към Стратегията за ВОМР- пети прием и

2. Процедура за подбор на проектни предложения в ИСУН 2020 № BG06RDNP001 -19-598 на МИГ Тервел – Крушари Подмярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ към Стратегията за ВОМР – пети прием

Краен срок за подаване на проектни предложения по процедурите: 15.03.2024 г. г. 17:30 часа.

Обява за кандидатстване 4.1 (Изтегли)

Условия за кандидатстване 4.1 (Изтегли)

Обява за кандидатстване по подмярка 6.4 (Изтегли)

Условия за кандидатстване подмярка 6.4 (Изтегли)

От Управителния съвет

Back to top button