ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ на СДРУЖЕНИЕ МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ

ДО ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ

Управителният Съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група –
Тервел-Крушари” на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 37 от Устава на Сдружението, и
Решение на УС от 30.04.2024 г. свиква Общо събрание на Сдружението, което ще се
проведе на 22.05.2024 г. от 17.00 часа в залата на Община Тервел при следния дневен
ред:

  1. Приемане на Доклад за дейността на УС през 2023 година;
  2. Приемане на Годишния финансов отчет за 2023 година;
  3. Приемане на Годишен доклад по чл.40 ал.2 от ЗЮЛНЦ за дейността на „МИГ –
    Тервел-Крушари“ през 2023 година;
  4. Вземане на решение за Промяна в Стратегията за водено от общностите местно
    развитие.
  5. Други

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, общото събрание ще се проведе
същия ден от 18.00 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Писмените материали по дневния ред са на разположение на членовете на
сдружението на електронната страница на МИГ Тервел-Крушари http://www.mig-
tk.org/bg/.

Доклад 2023 – ОС (Изтегли)

Доклад на УС за 2023 г (Изтегли)

ОТ УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Back to top button